Här kan ni enkelt söka efter aktuella utlysningar som passar er verksamhet och de globala mål som ni jobbar mot. Genom enkla matchningar får ni information om vilka utlysningar som finns och som är öppna. Ditt sökarbete blir både enklare och effektivare och riskerna minskar att du missar möjligheter till bidragsfinansiering. Genom länkar till utlysningarna kan ni sedan läsa vidare om vilka förutsättningar som gäller för att kunna söka.

Utlysningskollen uppdateras löpande med nya utlysningar och nya bidragsgivare som ansluter sig till Hållbart2030!

Lycka till!

Läs mer Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter
 • Bioinnovation
 • 2019-06-14 -- 2019-09-17

Med detta erbjudande vill BioInnovation stötta utveckling av möjliggörande tekniker som kan ta idéer som validerats i labb eller pilotskala vidare mot implementering i produktionsskala. Utlysningen sker i samverkan med Finland. Svensk-finska samarbetsprojekt uppmuntras men utlysningen är också öppen för projekt med endast svenska parter. Sista ansökningsdag är den 17 september 2019 kl 14.00.

Vem kan söka?
Tillverkare/producenter och teknikleverantörer av biobaserade material, produkter och tjänster. De förväntas ta en ledande roll i projekten, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet. Minst tre parter varav två företag.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Program om livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem
 • MISTRA
 • 2019-05-15 -- 2019-09-30

Förhindra hunger och erbjuda livsmedel till en överkomlig kostnad är några av målen för Mistras nya program för ett hållbart livsmedelssystem.
Utlysningen är nu öppen och de som vill lämna in en ansökan kan göra det fram till den 30 september.
Det svenska livsmedelssystemet måste genomgå djupgående förändringar om vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling. Analyser för hur det ska gå till har gjorts många gånger tidigare men ingen har hittills tagit ett helhetsgrepp.
Det tänker Mistra göra i ett forskningsprogram med fokus på livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem. Totalt kommer programmet att ha en budget på 80 miljoner under fyra år.

Bakgrunden till att Mistra har valt att starta ett program inom livsmedelsområdet är flera. En grundläggande utgångspunkt är vikten av en fungerande livsmedelsförsörjning som dels förser oss med näringsrik och säker kost producerad på ett hållbart sätt, dels står emot eller kan hantera olika typer av förändringar, störningar och avbrott.

Vem kan söka?
Utlysningen är nu öppen och de forskargrupper, med samarbetspartners, som vill lämna in en ansökan kan göra det fram till den 30 september.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Möjliggörande teknologier för biobaserade produkter (Vinnova)
 • Bioinnovation
 • 2019-04-30 -- 2019-09-17

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som avser att skapa förutsättningar för ökad mängd biobaserade produkter på marknaden. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt men utlysningen är också öppen för enbart svenska projekt.
Vad kan medel sökas för?
Projekt som vill utveckla möjliggörande teknologier för att tillverka biobaserade material och kemikalier. Projekten bör bygga på en idé som redan har validerats i laboratorium eller liten pilotskala.

Vem kan söka?
Tillverkare/producenter och teknikleverantörer av biobaserade material, produkter och tjänster. De förväntas ta en ledande roll i projekten, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer omfattas av erbjudandet. Minst tre parter varav två företag.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Bioinnovation - Hyppotesprövning steg 1: Nyskapande projekt
 • Vinnova
 • 2019-05-01 -- 2019-09-05

I det här erbjudandet stödjer vi nyskapande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en radikal och innovativ frågeställning. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Ni kan söka det här erbjudandet vid valfri tidpunkt under året. Erbjudandet har flera bedömningstillfällen.

Vem kan söka?
I första hand tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2019 (höst)
 • Vinnova
 • 2019-05-15 -- 2019-08-29

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Vidareutveckling av en idé och aktörskonstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

Vem kan söka?
Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Investeringar i infrastruktur för rekreation och turism
 • Tillväxtverket
 • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Det här stödet är ett projektstöd för att till exempel skapa badplatser eller leder för vandring och cykling. Syftet med stödet är att skapa möjligheter till rekreation för allmänheten. Det ska också förbättra möjligheterna till turism i området.
Du kan få stöd för fysiska investeringar i till exempel badplatser, lekplatser eller leder för bland annat vandring eller cykling. Dessa ska vara fria att använda för allmänheten.
Du kan också få stöd för att ta fram och installera turistinformation på plats. Exempelvis skyltar för att informera om leden, bygden eller de natur- och kulturarv som finns. Dessutom kan du få stöd för digital infrastruktur som exempelvis bokningssystem som kan användas av flera verksamheter.

Vem kan söka?
Vem kan få stöd?
Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, företag, föreningar och andra organisationer kan söka det här stödet.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Skapa-priset för unga innovatörer
 • STIFTELSEN SKAPA
 • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Först väljer en länsjury, som sätts samman av den länsjuryansvariga i länet, en kandidat till vardera SKAPA-priset och SKAPA-talang för unga innovatörer från varje län (från Stockholms, Västra Götalands och Skånes län utses två kandidater). Länsjuryn består av personer från regionala organisationer såsom Almi-Företagspartner, lokala uppfinnarföreningar och andra organisationer som arbetar med innovationer/uppfinningar i länet.
Ansökan prövas först mot kriterierna för SKAPA-priset och därefter mot SKAPA-talang för unga innovatörer.

Vem kan söka?
Unga innovatörer.
Den som söker eller blir nominerad ska var den vars idé ska bedömas. Man kan alltså inte söka på någon annans idé utan det är sökandens bidrag som ska bedömas.
Priset delas ut till den eller de personer, som gjort mest förtjänstfulla insatser när det gäller nyskapande och kreativitet och utveckling av innovationer/uppfinningar, såväl produkter som tjänster, som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Idén får vara kommersiellt introducerad tidigast 2017 och ska finnas på marknaden senast 2020. Vid bedömningarna har kreativiteten stor betydelse liksom internationell marknad och potentiell lönsamhet. Annat som bedöms är teknisk höjd, den immaterialrättsliga situationen, sökandens och projektets bakgrund och samhällsnyttan.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Projektanslag
 • Sparbankstiftelsen Skåne
 • 2019-08-01 -- 2019-09-30

Kommer inom kort!

Vem kan söka?
Vi beviljar anslag ur lokal pott till projekt som genomförs i följande kommuner:
Bjuv, Burlöv, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Lomma, Malmö, Perstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Bidrag för strandstädning till havsnära kommuner
 • Naturvårdsverket
 • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Kommuner, enskilt eller tillsammans, kan ansöka om bidrag för strandstädning. Stödet kan bli upp till 90 procent av kostnaderna.

Vem kan söka?
Kommuner, enskilt eller tillsammans

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Miljömålsmedel
 • Naturvårdsverket
 • 2019-04-01 -- 2019-12-31

Naturvårdsverket ska fördela medel för uppföljning av miljökvalitetsmålen i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, de så kallade miljömålsmedlen.

Vem kan söka?
Ideella organisationer, myndigheter, kommuner

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Rut och Richard Julins Stiftelse
 • Wallenbergsstiftelserna
 • 2019-04-01 -- 2019-09-03

Anslag till icke-vinstrdrivande privata sjukvårdsinrättningar i Sverige.

Vem kan söka?
Etablerade institutioner och organisationer.

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen

Läs mer Utvecklingsprojekt i inkubatorer - 2017
 • Vinnova
 • 2019-04-19 -- 2019-12-31

Det här erbjudandet riktar sig till inkubatorer som tidigare har fått finansiering inom Inkubationsstöd – excellens och Inkubationsstöd – erfarenhetsutbyte. Vi finansierar utvecklingsprojekt som stärker och utvecklar det svenska inkubatorsystemet.

Vem kan söka?
Se länk!

Globala mål

Sökord

Till webbplatsen